Ronald Zwiers

Mr. Monique Koelewijn

  06 - 417 52 343
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Monique Koelewijn heeft haar rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Leiden gevolgd en is afgestudeerd in de richting Jeugdrecht zowel jeugdciviel- als jeugdstrafrecht.

Monique Koelewijn is ruim 15 jaar werkzaam geweest binnen de financiële dienstverlening bij een aantal grote banken. De eerste jaren als business analist en later als bedrijfsjurist.

Sinds 2018 is Monique Koelewijn werkzaam als advocaat. Monique Koelewijn is lid van de Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten.

Monique Koelewijn houdt zich in het bijzonder bezig met zaken op de rechtsgebieden personen- en familierecht en strafrecht.

Monique Koelewijn zal zich als advocaat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende rechtsgebieden registreren:
- Personen- en familierecht
- Straf- en jeugdstrafrecht

Deze registratie verplicht mij als advocaat om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied te behalen.

Arbeids- en ontslagrecht

Bij Zwiers Advocaten zijn in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten werkzaam. Zij adviseren en procederen voor werkgevers en werknemers.

Vanzelfsprekend kunt u rekenen op vakkundige assistentie bij het opstellen en aanpassen van arbeidscontracten, arbeidsgeschillen, ontslagprocedures (via UWV of kantonrechter), reorganisatie, wijziging of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en alles wat met het vorenstaande samenhangt.

Voor werkgevers
Hebt u als werkgever bijvoorbeeld vragen over:

 • Hoe gaat u om met een disfunctionerende werknemer?
 • Hoe moet u handelen wanneer uw werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt wordt?
 • Waaraan dient u aandacht te besteden bij een ontslag op staande voet?

…dan is het van groot belang dat u zich in een vroegtijdig stadium voorziet van relevante juridische informatie. Bij Zwiers Advocaten bent u dan aan het juiste adres.

Voor werknemers
Wordt u als werknemer bijvoorbeeld geconfronteerd met:

 • Een (aangekondigd) ontslag?
 • Het intrekken of wijzigen van arbeidsvoorwaarden, zoals een leaseauto of het abonnement van uw mobiele telefoon?
 • Een korting op uw loon nadat u arbeidsongeschikt bent geworden?

…ook dan is het van groot belang dat u zich in een vroegtijdig stadium laat bijstaan door een in het arbeidsrecht gespecialiseerde jurist of advocaat. Wij zijn u graag van dienst. Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat veelal over besluiten van bestuursorganen die werking hebben tegenover burgers en/of ondernemingen. Dat kan gaan om besluiten aangaande het verlenen of intrekken van een vergunning, handhavend optreden of het opleggen van een bestuurlijke boete of dwangsom. Bestuursorganen zijn bijvoorbeeld burgemeester en wethouders van een gemeente, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, Waterschappen, de Rijksoverheid, doch ook de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), etc. U kunt dus op vele manieren geconfronteerd worden met een besluit van een overheidsorgaan.

Besluiten van de overheid kunnen voor burgers ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom van belang om bij een beslissing van de overheid die op u betrekking heeft en waarmee u het niet eens bent, direct actie te ondernemen. Doorgaans kunt u tegen een beslissing van de overheid bezwaar maken. Wanneer uw bezwaar ongegrond wordt verklaard dan kunt u tegen die beslissing tot ongegrondverklaring beroep instellen en ook is veelal hoger beroep mogelijk. Bijstand van een advocaat is binnen het bestuursrecht niet verplicht. De praktijk wijst echter uit dat bijstand van een advocaat vaak wel wenselijk is, onder meer omdat vaak sprake is van gecompliceerde regelgeving.

De advocaten van Zwiers Advocaten kunnen u bijstaan in een bezwaar, beroep en/of hoger beroep. Aarzelt u niet en neemt u gerust contact met ons op, zodat wij de mogelijkheden in uw zaak met u kunnen bespreken. Wij staan u graag terzijde.

Strafrecht

U wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en u bent aangehouden door de politie? Wist u dat:

 • U het recht hebt een advocaat te raadplegen voordat de politie u mag verhoren?
 • De kosten voor het raadplegen van die advocaat in beginsel voor rekening komen van de overheid?
 • De eerste verhoren van een verdachte vaak bepalend kunnen zijn voor het verdere verloop en de uitkomst van een strafzaak?

Maak daarom altijd gebruik van uw recht een advocaat te raadplegen en verklaar niet(s) voordat u met een advocaat hebt gesproken.

Hebt u een dagvaarding ontvangen om als verdachte bij de strafrechter te verschijnen? Raadpleeg altijd een advocaat voordat u naar de zitting gaat. In overleg met uw advocaat kunt u beslissen of het verstandig is om met of zonder advocaat op de zitting te verschijnen. U komt dan in elk geval beslagen ten ijs.

Wij staan u graag met raad en daad terzijde.

Mr. R. Zwiers is Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten.

Contractenrecht

Zowel zakelijk als privé krijgt u regelmatig te maken met contracten. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een contract voor een mobiel telefoonabonnement of een contract met een energieleverancier. Denk hierbij ook aan algemene voorwaarden die vaak onderdeel uitmaken van een contract. Naast het vastleggen van afspraken heeft een contract ook tot doel om mogelijke onduidelijkheden, geschillen en kosten te voorkomen.

Het opstellen van een contract lijkt vaak eenvoudig maar niets is minder waar. Het zit vaak in de details. Voor het opstellen van een contract of algemene voorwaarden moeten zoveel mogelijk details uitgekristalliseerd zijn en vragen worden beantwoord. De advocaten van Zwiers Advocaten kunnen een contract of algemene voorwaarden voor u opstellen of een bestaand contract of algemene voorwaarden voor u screenen en u desgewenst adviseren bij het sluiten van een contract.

Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Huurrecht

Hebt u vragen over uw rechten als huurder of als verhuurder, wilt u weten wat u als huurder of verhuurder in bepaalde situaties wel of niet kunt en mag doen?

Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Niet enkel door uw vragen te beantwoorden maar ook door u daadwerkelijk rechtsbijstand te verlenen in een eventuele gerechtelijke procedure.

Vraagt u zich af of u een geschil hebt waarvoor een advocaat nodig is of aarzelt u of het inschakelen van een advocaat voor u de moeite waard is, neemt u ook dan gerust contact met ons op. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden, opdat u een weloverwogen beslissing kunt nemen of het inschakelen van een advocaat in uw situatie zinvol is.

Lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Sociale zekerheid

WIA, WAO, WAJONG, WW, AWBZ, WWB, CIZ, IBG …

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is veelomvattend. U kunt vanwege langdurige ziekte aangewezen zijn op een WAO of een WIA-uitkering. Of u bent vanwege werkloosheid in de WW beland. Mogelijk moet u een beroep doen op de bijstand of is er een aanvraag voor studiefinanciering gedaan.

In al deze gevallen doet u een beroep op de overheid.

Op welke uitkering of voorziening u ook bent aangewezen, er gaat nogal eens wat mis. Het UWV kan van mening zijn dat u eigenlijk best kunt werken ondanks uw medische beperking, of het UWV is van mening dat u verwijtbaar werkloos bent en kan aan u een sanctie opleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een korting op uw uitkering. De gemeente kan uw bijstandsuitkering beëindigen, al dan niet gevolgd door een besluit om aan u reeds verleende bijstand van u terug te vorderen.

Tegen dergelijke besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het besluit genomen heeft. Mocht de overheid niet tegemoet willen komen aan uw bezwaar, dan kunt u tegen die afwijzende beslissing van de overheid in beroep bij de rechtbank. Van de uitspraak van de rechtbank is vervolgens hoger beroep mogelijk, Voor het maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep gelden strikte termijnen.

Met onze brede ervaring op het gebied van sociale zekerheid kunnen wij u adviseren en indien nodig en door u gewenst, staan wij u graag bij in de te volgen procedure(s).

Incassozaken

Betalen uw debiteuren niet of niet op tijd? Reageren ze niet op uw aanmaningen?

Dat is vervelend. Als ondernemer hebt u immers vaak de dienst(en) al verricht en/of de product(en) al geleverd, en hebt u bovendien doorgaans reeds de btw over het factuurbedrag aan de fiscus afgedragen.

Als particulier zit u soms op uw geld te wachten waarover u (inkomsten)belasting hebt betaald en wat u hebt uitgeleend, doch almaar niet terug krijgt.

Wij kunnen voor u de incasso van uw vordering verzorgen. Uw debiteur dient uiteraard wel over voldoende inkomsten of vermogen te beschikken om uw vordering uiteindelijk daadwerkelijk te kunnen incasseren. Is dat laatste niet het geval dan kan het vaak toch lonen om uw vordering in een rechterlijk vonnis te laten vastleggen. Uw vorderingsrecht verjaart namelijk wanneer 5 jaar ongebruikt zijn verstreken sedert uw laatste aanmaning de debiteur heeft bereikt. Voor een vonnis bedraagt die verjaringstermijn echter 20 jaar, zodat u in dat geval na het ongebruikt verstrijken van 5 jaar gerust nog eens kunt laten uitzoeken of uw debiteur wellicht inmiddels wel verhaal biedt voor de voldoening van uw vordering.

De kosten die wij u in rekening brengen voor incassozaken zijn als volgt:

 1. Betaalt uw debiteur binnen 14 dagen na een eerste aanmaning van ons kantoor, dan brengen wij u een eenmalig bedrag in rekening van € 150,00 bij vorderingen tot € 10.000,00 en voor vorderingen van € 10.000,00 en meer een bedrag van € 300,00.
 2. Betaalt de debiteur later dan 14 dagen na een eerste aanmaning van ons kantoor dan is de debiteur tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over uw vordering. Die buitengerechtelijke incassokosten bedragen een percentage van de hoofdsom (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_02-11-2014 ). Het bedrag van deze buitengerechtelijke kosten dient de debiteur aan u te betalen en dat bedrag brengen wij u vervolgens in rekening.

Ingeval een procedure volgt:

 1. Wanneer de debiteur uw vordering niet betwist dan kost de incasso(procedure) van uw vordering u uitsluitend deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding en griffierecht voor het aanbrengen van uw zaak bij de rechtbank. Wanneer de rechter uw vordering toewijst dan wordt de debiteur veroordeeld in de volledige hiervoor bedoelde kosten. Op deze wijze kosten een incassoprocedure u uiteindelijk dus nagenoeg niets. Uiteraard moet uw debiteur voor uw vordering uiteindelijk wel (voldoende) verhaal bieden.
 2. Wanneer de debiteur uw vordering inhoudelijk betwist, dan volgt een procedure op tegenspraak. In dat geval spreken wij met u een tarief af dat wij u voor onze werkzaamheden in verband met die procedure in rekening zullen brengen (zie daarvoor Tarieven

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Personen- en familierecht

Bij Zwiers Advocaten beschikken wij over meer dan 22 jaar ervaring op het gebied van het personen- en familierecht. Daarbij kunt u denken aan onder meer echtscheidingen, geschillen over alimentatie, gezag en zorg- en omgangsregelingen, maar ook aan kwesties als ondertoezichtstelling en adoptie. Aangezien dergelijke gebeurtenissen dikwijls ingrijpende veranderingen in het leven van de betrokken personen teweeg brengt, verliezen wij zeker ook de menselijke aspecten van dit soort zaken niet uit het oog.

Neemt u gerust contact met ons op, wij staan u graag terzijde.